PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ A ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ, POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Podmínky používání webových stránek „www.camilia.cz“

Společnost BOIRON dala uživatelům k dispozici webové stránky „www.camilia.cz“ (Copyright © BOIRON 2017 – Koncepce a vývoj: agentura Nouveau Monde DDB z Lyonu). Pokud používáte tyto webové stránky, jste povinni respektovat podmínky používání, jejichž podrobný obsah se nachází níže, stejně jako veškeré příslušné právní předpisy. Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že bezvýhradně souhlasíte s těmito podmínkami používání, které převažují nad jinými smlouvami.

Obecné informace
Koncepci a realizaci těchto webových stránek zajistila společnost BOIRON a Agentura Nouveau Monde DDB, jejíž sídlo se nachází v Lyonu.

OSOBA ODPOVĚDNÁ ZA ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

BOIRON CZ, s.r.o.
IČO: 256 36 804
Sídlo společnosti: Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, Česká republika
Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. Zn. C 56874
(dále také jen „společnost BOIRON“)
Kontakt: admin@boiron.cz
Společnost BOIRON se specializuje na výrobu, propagaci a distribuci farmaceutických výrobků, zejména homeopatických léčivých přípravků.

PROVOZOVATEL A AUTOR KONCEPCE WEBOVÝCH STRÁNEK

Nouveau Monde DDB
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 2 034 063, 20 €
Sídlo společnosti: 45 Quai Rambaud 69 286 - Lyon Cedex 02
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Lyonu pod číslem 387 471 485

POSKYTOVATEL HOSTINGU

PEER1 France
Zjednodušená akciová společnost s kapitálem 637 584 €
Sídlo společnosti: Green Side Bât 2, 400 av. Roumanille – 06 410 BIOT
Zapsaná v Obchodním rejstříku v Cannes pod číslem B 749 865 820

Poskytované informace a jejich určení

Webové stránky www.camilia.cz jsou informační a propagační internetové stránky určené široké veřejnosti. Jejich cílem je informovat o možnostech používání homeopatického léčivého přípravku Camilia®, který je užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění potíží spojených s růstem zubů u kojenců a batolat. Na těchto stránkách jsou poskytovány informace o chrupu a růstu mléčných zoubků. Stránky rovněž obsahují zábavný kvíz a interaktivní kalendář prvních zoubků.

 

Informace týkající se zdraví

Informace zveřejněné na této webové stránce týkající se onemocnění, popisů zdravotního stavu a/nebo zdraví mají výlučně informativní charakter. Tyto informace nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. Informace zprostředkované prostřednictvím těchto webových stránek nepředstavují stanovení diagnózy ani doporučení léčby. V případě zdravotních potíží okamžitě kontaktujte ošetřujícího lékaře nebo jiného poskytovatele zdravotní péče.


Práva duševního vlastnictví

Vlastnická práva
Tyto webové stránky jsou vlastnictvím společnosti BOIRON a představují autorské dílo, k jehož používání a zpřístupňování veřejnosti je společnost BOIRON oprávněna. Zpracování těchto webových stránek zajistila Agentura Nouveau Monde DDB.

Fotografie, texty, slogany, loga, kresby, obrázky, animované sekvence, stejně jako veškerá díla obsažená na těchto webových stránkách jsou majetkem společnosti BOIRON nebo třetích osob, které společnosti BOIRON udělily povolení k jejich používání.

Obsah těchto webových stránek je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv (Copyright Law) a mezinárodními úmluvami. (Copyright © BOIRON 2017 – Všechna práva vyhrazena).

Tyto webové stránky jsou určeny pouze pro vaše osobní použití. Reprodukce – v papírové podobě nebo na digitální nosiče – těchto webových stránek a děl, která jsou na nich obsažena, jsou povoleny za podmínky, že jsou určeny výhradně pro osobní použití, což vylučuje jakékoliv použití za reklamními a/nebo obchodními účely, dále za podmínky, že jejich použití neodporuje právním předpisům ČR a že z nich nebudou odstraněny žádné informace o vlastnických právech.

S výjimkou výše uvedených ustanovení je přísně zakázána veškerá jakákoli reprodukce, napodobení, používání nebo změna, provedená jakýmkoliv způsobem a na jakémkoliv typu nosiče, a to celého obsahu těchto stránek a/nebo jeho části, bez předchozího povolení společnosti BOIRON. Takové zakázané jednání může být postiženo v souladu s použitelnými právními předpisy.

Práva ochranných známek
Označení, loga, jména a ochranné známky uvedené na těchto webových stránkách jsou chráněné značky.
Reprodukce, napodobení, používání nebo umístění těchto značek bez předchozího povolení společnosti BOIRON je trestným činem padělání.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které společnosti BOIRON jakožto správci poskytujete prostřednictvím registračního formuláře, budou zpracovány pouze za účelem zřízení Vaší registrace potřebné pro zajištění přístupu do neveřejné části webových stránek, kde se nachází interaktivní kalendář prvních zoubků. Po registraci budete mít možnost uložit si kalendář prvních zoubků Vašeho dítěte a přizpůsobit si svůj obsah na míru. Vaše údaje budou zpracovávány pouze po dobu Vaší registrace na našich webových stránkách. Tuto svou registraci můžete kdykoliv zrušit. K Vašim údajům bude mít přístup agentura Nouveau Monde DDB a její zaměstnanci, kteří se podílí na správě těchto webových stránek.

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, máte mimo jiné právo přístupu ke svým údajům a právo na jejich opravu, právo na blokování nesprávných osobních údajů nebo právo na jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování výše uvedených práv ve vztahu k Vašim údajům se můžete kdykoliv obrátit na společnost BOIRON, a to buď písemně na adresu uvedenou v tomto dokumentu, nebo prostřednictvím tohoto kontaktu: admin@boiron.cz

Obsah webových stránek a aktualizace

Společnost BOIRON usiluje o zveřejňování aktualizovaných informací na těchto webových stránkách. Společnost BOIRON si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo odstranit informace poskytované na těchto webových stránkách.

Cookies

Tyto webové stránky používají jak vlastní soubory cookies, tak i soubory cookies třetích stran; některé soubory cookies jsou nezbytné pro správnou funkčnost a zobrazování stránek, jiné nám napomáhají zlepšit uživatelský komfort na webu nebo při sledování statistik, a některé mohou být použity pro zobrazování cílených reklam.

Více informací o našich zásadách týkajících se souborů cookies naleznete na stránce politika cookies.

Hypertextové odkazy

Tyto webové stránky obsahují hypertextové odkazy na jiné internetové stránky, které vám usnadní vyhledávání, neboť vás nasměrují na webové stránky, na kterých můžete obdržet dodatečné informace. Tyto další webové stránky vybíráme velmi pečlivě. Nicméně protože se různé internetové stránky stále mění, nemůžeme zaručit nebo zajistit stálou kvalitu těchto webových stránek třetích stran.

BOIRON nenese žádnou odpovědnost za obsah webových stránek, na kterých byl vytvořen hypertextový odkaz na internetové stránky „www.camilia.cz“. Pokud chcete vytvořit hypertextový odkaz na naše webové stránky, prosíme Vás o zaslání informace na e-mail: admin@boiron.cz.


Odpovědnost za korespondenci a zprávy

Vaše připomínky a dotazy týkající se těchto webových stránek nám můžete sdělit na následující e-mailové adrese admin@boiron.cz
Je zakázáno zasílat nebo přeposílat urážlivé, obscénní, pornografické, výhružné nebo nelegální zprávy, stejně jako jakékoli jiné zprávy, které by mohly vybízet k jednání, které by mohlo vést k občanskoprávní nebo jiné odpovědnosti nebo které by jakkoliv porušovalo příslušné právní předpisy. Společnost BOIRON v žádném případě nenese odpovědnost za obsah takového sdělení, ani za případnou urážku, omyl, nepřesnost, obscénnost nebo rouhání, které by mohlo sdělení obsahovat. Společnost BOIRON bude plně spolupracovat s jakýmkoliv orgánem veřejné moci za účelem dodržení zákona nebo rozhodnutí soudu. 

Omezení odpovědnosti

Přístup a používání obsahu těchto webových stránek je pouze na vaše vlastní riziko. Ani společnost BOIRON, ani žádná jiná ze třetích stran, které se účastnily vytvoření a provozování těchto webových stránek, neponesou v žádném případě odpovědnost za škody způsobené přístupem, používáním či znemožněním přístupu či používání těchto internetových stránek nebo jakýchkoliv jiných internetových stránek, které jsou s nimi propojeny. Zavazujete se, že žádným způsobem nepřerušíte a nepokusíte se přerušit funkčnost těchto webových stránek. Přístup k produktům a službám prezentovaným na těchto webových stránkách může být omezen. Jste proto povinni se ujistit, zda zákony země, ve které jste připojeni k Internetu, povolují přístup na naše webové stránky.

Rozhodné právo

Webové stránky „www.camilia.cz“ byly zpracovány v České republice. Tato právní upozornění pro webové stránky se řídí českým právem. V případě sporu budou mít výhradní kompetenci české soudy.

Změny v právních upozorněních těchto webových stránek

Společnost BOIRON si vyhrazuje právo kdykoliv změnit nebo aktualizovat přístup na webové stránky a tyto podmínky používání.
Jakákoliv změna těchto podmínek má okamžitou platnost. Tyto změny a aktualizace musí uživatel dodržovat. Proto je uživatel povinen pravidelně si tuto rubriku číst a ověřit si, které znění je platné a účinné.


Copyright © BOIRON 2017
Kontakt: admin@boiron.cz
Poslední aktualizace: březen 2018